images

Tấm Shim 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm, 0.08mm…Product

Specification

Thickness (mm)

 
  Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.002

 
  Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.003

 
  Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.004

 
  Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.005

 
 
Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.006

 
 
Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.007

 
 
Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.008

 
 
Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.009

 
 
Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.01

 
 
Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.015

 
 
Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.02

 
 
Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.025

 
 
Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.03

 
 
Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.05

Mô tả:

Product

Specification

Thickness (mm)

 
  Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.002

 
  Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.003

 
  Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.004

 
  Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.005

 
 
Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.006

 
 
Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.007

 
 
Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.008

 
 
Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.009

 
 
Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.01

 
 
Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.015

 
 
Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.02

 
 
Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.025

 
 
Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.03

 
 
Shim 302/304SS  Size 15.2cmX127cm

0.05

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tấm Shim 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm, 0.08mm…”